spinner
Táto webová stránka používa súbory cookies. Ak má váš internetový prehliadač povolené ukladanie cookies, prehliadaním našej stránky súhlasíte s podmienkami používania cookies na našom webe Viac informácií →
Hlavná 322/32 v budove PRIMA BANKY, 056 01, Gelnica marek.lorman@gelreality.sk

Naše služby, Ochrana osobných údajov

POSKYTUJEME TIETO SLUŽBY:
 

Naše realitné centrum, ako prvé v okrese (a nielen v okrese GL) zabezpečuje vypracovanie zmluvy autorizáciou Autorizáciou zmluvy je v zmysle zákona o advokácii:

 • spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti,
 • zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov,
 • posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom,
 • a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody.
   

Výhody autorizácie
 

 • rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu už do 20 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad,
 • vybavenie všetkých úkonov potrebných k prevodu nehnuteľností priamo u advokáta bez potreby návštevy notára alebo správy katastra,
 • garancia správnosti obsahu zmluvy Autorizácia zmluvy o prevode nehnuteľnosti advokátom Vám zaručuje, že zmluva, návrh na vklad a všetky dokumenty s tým súvisiace sú v súlade so zákonom. V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2 Katastrálneho zákona autorizovanú zmluvu už správa katastra neskúma z obsahového a právneho hľadiska, preto sa vlastnícke právo k nehnuteľnosti sa zapíše bez akýchkoľvek problémov.
 • vyhotovenie podania na príslušnú správu katastra advokátom a zabezpečenie jeho doručenia,
 • odborné spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti advokátom, t.j. eliminácia prípadov nepovolenia vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúcich,
 • ochrana účastníkov zmluvy pred zneužitím totožnosti či už na strane nadobúdateľa alebo prevodcu.
   

Služby všeobecne:
 

 • Vedenie rozsiahlej databázy dopytov, to všetko vlastným informačným systémom.
 • Sprostredkovanie vypracovania znaleckých posudkov.
 • Sprostredkovanie vypracovania geometrických plánov, ako aj súvisiacich dokumentov potrebných ku právnemu vysporiadaniu nehnuteľností, vrátane ich fyzického odovzdania formou protokolov a zápisov o stavoch médií.
 • Komplexné realitné poradenstvo (certifikovaným realitným poradcom) v oblasti nákupu, predaja, či prenájmu nehnuteľností (odhad trhových cien nehnuteľností s použitím nielen v oblasti nákupu, či predaja, ale aj v súdnom, či notárskom konaní) V portfóliu nášho realitného centra je bezplatné sprostredkovanie hypotekárnych úverov prostredníctvom vhodnej banky podľa Vašich predstáv:
 • nájdeme najvhodnejšie riešenie Vášho hypotekárneho úveru
 • pomôžeme Vám skompletizovať všetky potrebné dokumenty k žiadosti o hypotekárny úver
 • dohliadneme na celý proces schvaľovania Vášho hypotekárneho úveru až po uzatvorenie úverovej zmluvy
 • zabezpečíme včasné splnenie podmienok čerpania Vášho hypotekárneho úveru.
 • Sprostredkovanie hypotekárnych úverov zabezpečujeme aj v takom prípade, ak financovaná nehnuteľnosť nie je z ponuky našej spoločnosti.
 • Náš úverový špecialita Vám okrem hypotekárneho úveru sprostredkuje aj spotrebiteľský úver, prípadne nájde riešenie na optimalizáciu už existujúcich úverov bankových alebo nebankových, kreditných kariet alebo leasingov.
 • Pre prvý kontakt s našou realitnou kanceláriou za účelom sprostredkovania môžete použiť telefón ktorý nájdete na stránke v položke Kontakt alebo nám popíšte Vašu ponuku/dopyt na nehnuteľnosť v položke Vaša Ponuka/dopyt.

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Účel spracúvania osobných údajov – Kontaktný formulár:

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely zaslania odpovede na položenú otázku

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby - klienti

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, tel. číslo, e-mail

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb (napr. súdy)

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov: maximálne 6 mesiacov (v prípade plnenia si zákonných povinností či právnych nárokov prevádzkovateľa podľa platnej legislatívy).

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila

 

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje pre konkrétne vymedzené účely, si môžu uplatniť nasledovné práva:

Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom - Právo na opravu osobných údajov - Právo na vymazanie osobných údajov - Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov - Právo na prenos svojich osobných údajov - Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

 

Ing. Marek Lorman - GELreality prijala všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

Právne predpisy a s ňou súvisiace spôsoby spracovávania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našej webstránke a budeme Vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, kedy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovať vopred. Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami, resp. používaní našej webstránky tieto zásady pravidelne kontrolovali.

 

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu, ktorou je Ing. Marek Lorman, mail: marek.lorman@gelreality.sk.. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.